Ибрайым Юсупов атындағы мектепге китап сауға етилдиҲүрметли Президентимиз жасларымызды китап оқыўға қызықтырыў бойынша: «Жаслардыӊ китап оқыўға қызығыўшылығын арттырыў, оларды китап пенен дос етиў, бәршениӊ китап оқыў дәрежесин жоқарылатыўға үлкен итибар қаратыў керек», деген еди.

Президентимиздиң усындай китапқумарлыққа бағышланған ийгиликли басламасы келешегимиз болған жаслардыӊ китапқа деген қызығыўшылығын арттырып, олардың руўхый дүньясын байытыўда өзиниӊ нәтийжесин көрсетип, жаслардыӊ әдебий китапқа деген, әдебиятқа деген қызығыўшылығын арттырмақта.

Усы мақсетте Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети студент-жаслары арасында китапқумарлықты раўажландырыў бойынша бирқанша илажлар әмелге асырылмақта.

Усындай илажлардың бири Ибрайым Юсупов атындағы мәмлекетлик қәнигелестирилген мектеп интернатында болып өтти.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Техника факультети 1-курс өзбек топары студентлери ҳәм де топар кураторы Р.Пахратдинова сондай-ақ факультетимиздиң мәмлекетлик тили оқытыўшысы Р.Мадаминовалар Ибрайым Юсупов атындағы мәмлекетлик қәнигелестирилген мектеп интернатының жатақхана китапханасы фондына ҳәр қыйлы атамадағы көркем-әдебий китаплар саўға етти.

Илажды мектеп директоры Ф.Палымов ашып берди, ол өз сөзинде университет ҳәм факультет жәмәәтине сондай-ақ келген студентлерге өз миннетдаршылығын билдирип өтти.

Илаж барысында университет студентлери ҳәм мектеп оқыўшылары арасында оқыған китаплары бойынша киши сәўбет шөлкемлестирилди ҳәм сәўбет даўамында мектеп оқыўшылары келген мийманлаға өзлериниң қызықтырған сораўларын берип жуўаплар алды.

 Илаж соңында мектеп интернат оқыўшылары келген мийманларға өзлериниң таярлаған концерт бағдарламасын қойып берди.

Х.Атажанова 1-курс техника факультети студенти«Спорт айлығы» волейбол бириншилигинде техника факультети студент-қызлары

Усы жылдың 15-май сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң спорт сарайында 2019-жыл май айы Республикамызда «спорт айлығы» деп жәрияланыӯ мүнәсибети менен №3 студентлер турар жайында студент-қызлар арасында волейбол бириншилиги болып өтти.

Волейбол спорт жарысыныӊ тийкарғы мақсети студент жасларды спортқа кеӊнен тартыў, жас әўладты саламат етип тәрбиялаў, спортшы жасларды анықлаў ҳәм қоллап қуўатлаў сондай-ақ студент жаслардыӊ бос ўақытларын мазмунлы ҳәм кеўилли өткериўден ибарат.

Бул волейбол спорт жарысында ҳәр бир факультеттен қатнасқан студент-қызлар  өзлериниң шаққанлылығын ҳәм зийреклилигин көрсетип өз-ара беллести. Жарыс жуўмағында техника факультетиниң командасы сыйлы 3-орынды ийелеп жеңимпаз атанды.

Ҳақыйқатында да, бундай спорт илажларының шөлкемлестирилиўи келешегимиз болған студент жасларды еле де терең тәлим-тәрбия алыўына өзиниң унамлы тәсирин тийгизип өз нәтийжесин беретуғынлығына исенемиз.

С.Кабулова. Техника факультети 2-курс студенти

Беккем шанарақ – жәмийет тиреги

Усы жылдың 10-май сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Бердақ миллий музейинде Техника факультети басланғыш ҳаял-қызлар шөлкеми тәрепинен «15-май Халықаралық шаңарақ күни» алдынан жас шаңарақлы студент жаслары арасында «Беккем шанарақ – жәмийет тиреги» атамасында «Келин-күйеў» ток-шоуы болып өтти.

Бул «Келин-күйеў» ток-шоуының мақсети Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларға жасларымыздын белсене қатнасыўын тәмийинлеў, шанарақ институтының жумысларын түптен жетилистириўге қаратылған «Саламат шанарақ – саламат жәмийет» концептуаль идеясын кеңнен ен жайдырыў ҳәм де Халықаралық шанарақ күнин кеңнен белгилеў, шаңарақлар беккемлигин тәмийинлеў, шаңарақларда руўхый-тарбиялық, миллий қәдириятларды сиңдириў, жәмийетте тынышлық ҳәм татыўлықты сақлаўда шаңарақтың тутқан орнын үгит-нәсиятлаў, сондай-ақ студент жасларды келешек турмысқа, шаңарақ қурыўға таярлаўдан ибарат.

Бул «Келин- күйеў» ток-шоуы бир нешше шәртлерден ибарат болып, ҳәр бир шәртте жас-шаңарақлы келин-күйеўлердиң өз-ара шаққанлығы, билими, зийреклиги, қәбилети сыналды.

Бул ток-шоуда ҳәр бир қәнигелигиктен қатнасыўшы шаңарақ ийелери, яғный келин-күйеўлер биринши шәртте өзлерин, шаңарақларын таныстырыўы ҳәм де шаңарақ қураман дегенге шекемги дәўирдеги танысыў тарийхын сөйлеп бериўи, екинши шәртте баслаўшы тәрепинен айтылған сөзлерди изине қарай айтып бериўи, үшинши шәртте баслаўшы тәрепинен берилген турмысқа байланыслы ҳәзил сораўларға изинен жуўап бериўи арқалы өз-ара беллести.

 «Келин-күйеў» ток-шоуы даўамында Турсыновлар шаӊарағы «Үлгили шаӊарақ» номинациясы жеӊимпазы, Торемовлар шаӊарағы «Зийрек шаӊарақ» номинациясы жеӊимпазы  ҳәм де Сарсенбаевлар шаӊарағы «Искер шаӊарақ» номинациясы менен сыйлықланып келин-күйеўлер факультет тәрепинен шөлкемлестирилген «Ҳүрмет жарлығы» ҳәм естелик саўғалар менен сыйлықланды.

Р.Пахратдинова,

Техника факультети басланғыш ҳаял-қызлар шөлкеми жетекшиси 

«Диплом алды әмелияты»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Техника факультети «Имарат ҳәм иншаатлар қурылысы» кафедрасы 4-курс қурылыс материаллары бағдары студентлери диплом жумыслары бойынша Қараөзек районында жайласқан Титан цемент заводында болып, заводдыӊ ислеп шығарыў процесси ҳәм шығарылып атырылған таяр өним қурамы менен танысып кайтты.

Техника факультети 4 курс студенти М.Танбаев

СПОРТ БЕККЕМ ШАҢАРАҚ ТИЙКАРЫ

Усы жылдың 30-апрель сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң спорт сарайында Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018 жылы 18-декабрьдеги ПҚ-4063-санлы қарары менен тастыйықланған «2019-2020 жылларда жуқпалы болмаған кеселликлер профилактикасы, халықтың саламат турмыс тәризин қоллап қуӯатлаӯ ҳәм де олардың физикалық искерлилик дәрежесин асырыӯ ҳаққында» ғы ис илажлар дәстурине тийкарланып «Спорт беккем шанарак тийкары» ураны астында «Атам, анам ҳәм мен» атамасында спорт жарысы болып өтти.

Бул спорт жарысына ҳәр бир факультеттен қатнасқан профессор-оқытыӯшылар өзлериниң шаңарақ ағзалары менен бирге қатнасып өз-ара беллести. Беллесиӯ басқышпа басқыш алып барылды.

I-басқышта «Жуӯырыӯ, акробатика элементлери ҳәм топты нышанға тийгизиӯ».

II-басқышта «Шаққанлық ҳәм мергенлик» эстафетасы.

III-басқышта «Шебер ҳужимши».

IV-басқышта «Қаддимизди тик тутып секириӯди баслаймыз».

V-басқышта «Тезлик эстафетасы».

IV-басқышта «Епшиллик эстафетасы».

VII-басқышта «Арқан тартыӯ».

Беллесиӯ дене мәденияты факультети профессор-оқытыӯшылары тәрепинен жүдә қызғын ҳәм адалатлы алып барылды.

Жарыс соңында I ҳәм II орынларды Тәбияттаныӯ факультетинен Аташовлар ҳәм Хабибуллаевлар шаңарағы III-орынды Техника факультетинен Косымбетовлар шанарағы қолға киритти.

Соның менен бирге Физика-математика факультетинен қатнасқан Алауатдиновлар шаңарағы «Ең шаққан шаңарақ», Химия-технология факультетинен Отепбергеновлар шаңарағы «Ең искер шаңарақ» номинация жеңимпазлары деп табылды.

Беллесиӯ даӯамында I-II-III-орынды ийелеген жеңимпазлар хәм де номинация жеңимпазлары университет кәсиплик аӯқамы тәрепинен диплом ҳәм саӯғалар менен сыйлықланды.

Г.Гайыпназарова. Техника факультети 3-курс студенти

Н.Сайымбетова әмелий сабағында студентлер менен бирге

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёвтың 2019-жыл 19-март өткерилген видеоселектор жыйналысы 12-санлы протаколында 10-бәнтинде белгиленген тапсырмалардың орынланыўын тәминлеў мақсетинде жоқары оқыў орынларында архитектура ҳәм қурылыс бойынша темаларға сай рәўиште тийисли орынларда өткерилиўин тәмийинлеў мақсетинде Имаратлар ҳәм сооружениелер курылысы бакалавр бағдары  2-курс студентлери «Пухаралық имаратлар қурылысы» пәнинен «Конструктив элементлердиң монтаж схемаларын ислеп шығыу» темасында  «Имаратлар ҳәм сооружениелер қурылысы» ассистенти Н.Сайымбетова әмелий сабағын студентлер менен 30.04.2019жыл саат 10-00 де «168 орынлы Президент мектеби қурылысы» майданшасында өткерилди.

“Китапханашы китап суйерге көмекши”

2019 жыл 12-апрель куни Техника факулети 1 а,б,в қала қурылысы ҳәм ҳожалығы қәнийгелиги студентлери ушын “Китапханашы китап суйерге көмекши” атамасындағы ушрасыў өткерилди.

      Бул ушырасыўда ҚMУ мәлимлеме ресурс орайы хызметкеркерлери шығып сөйлеп, М. Даулетмуратова, Өзбекстан Республикасы президентиниң жаңа китаплари менен таныстырып өтти. А.Аушиев ҚMУ мәлимлеме ресурс орайында хужжетлерди аралықтан жеткерип бериў, компьютер техникаси менен тәминленгенлиги, олардың локал тармаққа ҳәм интернетке жалғанғанлығы, сондай ақ АРМАТ++ дәстури ҳаққында айтып өтти. З. Имамадинова МРО ға жаңадан келген техника жаңалықларына тийисли китаплар көргизбеси менен таныстырып өтти.

Президент мектеби қурылыс майданшасында

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёвтың 2019-жыл 19-март өткерилген видеоселектор жыйналысы 12-санлы протаколында 10-бәнтинде белгиленген тапсырмалардың орынланыўын тәминлеў мақсетинде жоқары оқыў орынларында архитектура ҳәм қурылыс бойынша темаларға сай рәўиште тийисли орынларда өткерилиўин тәмийинлеў мақсетинде Имаратлар ҳәм сооружениелер курылысы бакалавр бағдары  3-курс студентлери «Геотехника» пәнинен «Сайыз жайласқан фундаментлерди жойбарлаў» темасында  «Имаратлар ҳәм сооружениелер қурылысы» ассистенти Р.Бекимбетов әмелий сабағын студентлер менен 27.04.2019жыл саат 15-30 ҳәм 17-00де 168 орынлы Президент мектеби қурылыс майданшасында откерди.